History

Board of Directors  2017

Manjunath Shamanna (President)

Nishi Chatrath (Vice President)

Krishna Surabhi (Treasurer)

Manoj Kumar Nair (Joint Treasurer)

Hemant Ramaswami (Secretary)

Manish Kumar ( Joint Secretary)

Prof. Rajah Varatharajah

Ramanathan Santhanagopalan

Sita Somara

Sourabh Pawar


Board of Trustees  2017

Swami Rajendran – Chairman

Sudhakar Pandit – Vice Chairman

Santosh S Bide – Treasurer

Anuradha Ravi  – Secretary

Bhavi patel

Bhuvana Guha

Narendra Sagar

Sanjay Aher

Shubha Mishra

Venkatesh Peruvemba